top of page

    OUR PROJECT
Broadcast Project

เช่าเครื่องเสียง

Gmusic Top20

เช่าเครื่องเสียง

Bangkok Escape - Snowy Weizen

BROADCAST PROJECT

ผมงานการจัดแสดง ในรูปแบบการถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ ทางออนไลน์ หรือ Live Streaming

Supersonic Studio บริการให้เช่าเครื่องเสียง แสงสี (light & Sound) ครบวงจร พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพคอยควบคุมดูแลตลอดงาน

bottom of page